Problem z psami puszczanymi luzem Drukuj
poniedziałek, 25 kwietnia 2022 10:05

Pies owczarek w kagańcuObowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub  uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku reguluje Rozdział 5 Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28.05.2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg.

 

 

Zgodnie z ww. uchwałą osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, poprzez:

1) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi,

2) sprawowanie kontroli nad zachowaniem zwierząt, aby nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.

Jednym z ważniejszych obowiązków jest zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że opiekun psa zachowuje pełną kontrolę nad zachowaniem psa.

Drugim równie ważnym obowiązkiem właściciela jest należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia dla innych.

Zgodnie z art. 77§1 Kodeksu wykroczeń za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozi mandat karny w wysokości do 250 złotych. Natomiast, gdy sprawa trafi sądu, np. w wyniku odmowy przyjęcia mandatu karnego, grozi kara ograniczenia wolności, grzywna do 1000 złotych albo kara nagany.

Natomiast zgodnie z art. 77§2 Kodeksu wykroczeń za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka grozi mandat karny w wysokości 500 złotych, a gdy sprawa trafi do sądu, grozi kara ograniczenia wolności, grzywna do 5000 złotych albo kara nagany.

Dotychczas w kwietniu 2022r. zostało przeprowadzonych 13 interwencji na podstawie art. 77 kw. przez Straż Miejską w Elblągu - tzw. puszczanie psa luzem.

Pięć takich interwencji zakończyło się wystawieniem mandatu karnego dla właścicieli psów, pięciu właścicieli zostało pouczonych o swoich obowiązkach na podstawie art. 41 kw. oraz skierowano jeden wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu.

W dwóch przypadkach psy zostały odłowione przez strażników i bezpiecznie trafiły do swoich domów.

Czarny pies biega po placu zabaw Kobieta odwrócona patrzy na swojego psa który biega luzem po parku obok cmentarza.