Klauzula informacyjna Drukuj

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Elblągu z siedzibą przy ul. Winnej 9, 82-300 Elbląg.

2. Inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, według którego przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, według którego przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; w związku z art. 10a w/w ustawy.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

5. Przysługuje Pani/Pani wniesienie skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe ich dotyczące przetwarzane są niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.

6. Podanie danych wynika z zapisów ustawy, niezbędnym do realizacji zadań Straży Miejskiej w Elblągu wynikających z art. 10, art. 10b i art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928).

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą m. in. policja, sądy, prokuratura, sanepid, Powiatowy Lekarz Weterynarii, straże gminne i miejskie, urzędy i instytucje państwowe, samorządowe, w tym Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, Zarząd Budynków Komunalnych oraz inne jednostki organizacyjne, zarządcy i administratorzy nieruchomości.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać przetwarzaniu również w formie zautomatyzowanej w następujących systemach informatycznych:

  • ,,DART On-Line”- teleinformatyczny serwis do rejestracji interwencji, blokad, wykroczeń i mandatów karnych,
  • ,,CEPIK” - Centralna  Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
  • ,,EOD”- Elektroniczny Obieg Dokumentów,
  • „ERP”- Elektroniczny Rejestr Przesyłek,
  • ESIP- Elbląski System Informacji Przestrzennej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5/10 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Straży Miejskiej w Elblągu.