Obowiązki posiadaczy zwierząt Drukuj

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Rady Miasta Elbląga  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Elbląga.
1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe lub egzotyczne jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami i uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności:
1) nie pozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi,
2) doprowadzenie zwierzęcia, które skaleczyło człowieka na obserwację do zakładu leczniczego dla zwierząt,
3) zabezpieczenie zwierząt, w tym utrzymywanych gadów, płazów, ptaków i owadów, przed samowolnym wydostaniem się z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w którym jest trzymane,
4) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielania przykrych zapachów itp.,
5) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób,
6) nie wprowadzanie zwierząt na place zabaw oraz do piaskownic,
7) nie dopuszczanie do zanieczyszczania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynków, chodników i jezdni, alejek parkowych oraz klombów i zieleńców. W przypadku spowodowania przez zwierzę tych zanieczyszczeń należy niezwłocznie je sprzątnąć i umieścić w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku ich braku w koszach ulicznych nie stojących w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw lub ławek parkowych. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
8) nie dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
9) przekazywanie zwłok zwierząt domowych do unieszkodliwienia lub pochówku uprawnionemu podmiotowi.
2. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy również:
1) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i opiekun psa zachowuje
pełną kontrolę nad zachowaniem psa,
2) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia dla innych.