Kontrola ruchu drogowego Drukuj

 

Rejestrowanie wykroczeń drogowych
Straż Miejska może rejestrować naruszających przepisy ruchu drogowego (niestosowanie się do ograniczenia prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle i wiele innych) przy użyciu urządzeń samoczynnie działających np. fotoradar. Miejsce i czas dokonywania pomiarów uzgadniane jest z Komendantem Miejskim Policji. Po rejestracji strażnik ustala właściciela i wzywa go do siedziby straży, gdzie sprawca może być pouczony, ukarany mandatem lub skierowany wniosek do sądu.
Straż Miejska może zatrzymać w ruchu:
•    samochód jadący drogą objętą zakazem ruchu w obu kierunkach,
•    motorowerzystę, rowerzystę, pieszego, pojazd zaprzęgowy i jadącego wierzchem o ile naruszają przepisy.
W trakcie kontroli strażnik może:
•    sprawdzać dokumenty wymagane do kierowania pojazdem,
•    legitymować,
•    wydawać polecenia.
Pozostałe uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie ruchu drogowego dotyczą m.in. egzekwowania przepisów z zakresu zatrzymywania lub postoju, ruchu pieszych, rowerzystów i innych.
W przypadku kierowcy, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, strażnik zobowiązany jest uniemożliwić kierowanie pojazdem tej osobie do czasu przybycia Policji.
Zlecenie usunięcia pojazdu:
Strażnik może zlecić usunięcie pojazdu:
- w trybie art. 130a ust. 4 pkt. 2 Ustawy p.o.r.d. (pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu)
- w trybie art. 50a ust. 1 Ustawy p.r.o.d. po otrzymaniu zgłoszenia od administratora drogi (pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany)