Strona startowa
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Łojewska   
piątek, 25 listopada 2016 13:57

Decydując się na zwierzę należy pamiętać, że oprócz przyjemności i zabaw z naszym pupilem spoczywają na nas, jako właścicielach, obowiązki określone w Uchwale Rady Miejskiej.
Od 01.01.2016 r. do 24.11.2016 r. Straż Miejska odnotowała 172 interwencje zgłoszone przez mieszkańców dotyczące m.in. pogryzień przez psy, nie zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz nie sprzątania zanieczyszczeń po psie.
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi w/w wykroczeń, Straż Miejska apeluje o przestrzeganie zasad zawartych w poniższych przepisach.

Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg:
Rozdział 5
1.    Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§15.1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe lub egzotyczne jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami i uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności:
1)    nie pozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi,
2)    zabezpieczenie zwierząt, w tym utrzymywanych gadów, płazów, ptaków i owadów, przed samowolnym wydostaniem się z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w którym jest trzymane,
3)    zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielania przykrych zapachów itp.,
4)    nie dopuszczanie do zanieczyszczania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynków, chodników i jezdni, alejek parkowych oraz klombów i zieleńców. W przypadku spowodowania przez zwierzę tych zanieczyszczeń należy niezwłocznie je sprzątnąć i umieścić w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku ich braku w koszach ulicznych nie stojących w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw lub ławek parkowych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników
2.    Do obowiązków osób utrzymujących psy należy również:
1)    zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i opiekun psa zachowuje pełną kontrolę nad zachowaniem psa,
2)    należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia dla innych.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Aby uniknąć sankcji karno – administracyjnych należy bezwzględnie przestrzegać powyższych przepisów.
Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie