Strona startowa Informacje Obowiązki posiadaczy zwierząt
Obowiązki posiadaczy zwierząt PDF Drukuj Email

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Rady Miasta Elbląga  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Elbląga.
1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe lub egzotyczne jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami i uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności:
1) nie pozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi,
2) doprowadzenie zwierzęcia, które skaleczyło człowieka na obserwację do zakładu leczniczego dla zwierząt,
3) zabezpieczenie zwierząt, w tym utrzymywanych gadów, płazów, ptaków i owadów, przed samowolnym wydostaniem się z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w którym jest trzymane,
4) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielania przykrych zapachów itp.,
5) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób,
6) nie wprowadzanie zwierząt na place zabaw oraz do piaskownic,
7) nie dopuszczanie do zanieczyszczania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynków, chodników i jezdni, alejek parkowych oraz klombów i zieleńców. W przypadku spowodowania przez zwierzę tych zanieczyszczeń należy niezwłocznie je sprzątnąć i umieścić w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku ich braku w koszach ulicznych nie stojących w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw lub ławek parkowych. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
8) nie dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
9) przekazywanie zwłok zwierząt domowych do unieszkodliwienia lub pochówku uprawnionemu podmiotowi.
2. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy również:
1) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i opiekun psa zachowuje
pełną kontrolę nad zachowaniem psa,
2) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia dla innych.

 

Telefon alarmowy

tel. alarmowy:  986

Galeria zdjęć

 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu
 • Straż Miejska w Elblągu

Logowanie